Họ Tên *

Giới Tính *
NamNữ

Quê Quán *

Ngày Tháng Năm Sinh *

Nghề nghiệp: *

Địa Chỉ: *

Tên Tiệm Bánh: (nếu có)

Địa Chỉ Tiệm Bánh: (nếu có)

Bạn có phải là chủ tiệm bánh *
Không

Số Điện Thoại *

Địa chỉ Email *

(*) Bắt Buộc

BTC sẽ nhanh chóng hồi âm và hướng dẫn thí sinh các bước tiếp theo để gửi ảnh.